از من بگویم

نویسنده ام، نوشته ام. دانشجو هستم، درس خوانده ام. برق کارم، سیم کشی کرده ام. فعال سیاسی هستم، تحلیل کرده ام. کارگرم، گونی گچ جا به جا کرده ام. فعال فرهنگی هستم، کتاب خوانده ام. مورخم، به گوشه های تاریخ سرک کشیده ام. مسافر کشم، آدم از این توی شهر به آن توی شهر حمل کرده ام. آزادم، حق را خواسته ام. اسیرم، از باطل ترسیده ام. پیرم، تنهایی کشیده ام. کودکم، بی عقلی کرده ام.مفیدم، آشغال از روی زمین برداشته ام. مضرم، لبخند کُشته ام. برنده ام، خدا را بنده بوده ام. بازنده ام، فرصت ها را سوزانده ام. همه هستم، هیچ بوده ام.