دموکراسی بدون شفافیت

دموکراسی بدون شفافیت!؟

شفافیت یکی از الزامات حکمرانی خوب در جهان محسوب می شود؛ مقوله ای که در سالهای اخیر با کلید واژه ی جریان آزاد اطلاعات در ایام تبلیغات انتخاباتی، شعار برخی از کاندیداهای ریاست جمهوری کشورمان شد و تا همین اواخر که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تحت عنوان طرح یک فوریت شفافیت آرای نمایندگان […]