ترامپ

دوستت دارم، ترامپ !

شاید دلت خوش شده به اون ایرانیهایی که ایوانکا و ملانی ترامپ را از تو بهتر میشناسند. نه. آنها قبل از دیروز هم هایده و مهستی را خوب میشناختند. شاید این یک ترحم دلسوزانه باشد. حسی که اکنون به تو دارم از آن مدل گداهایی است که از سر ترحم یک پونصدتومنی مچاله کف دستش […]