مسیح علینژاد

مسیح علی نژاد پری بلنده ای دیگر! / استکبار به زنان نیاز دارد

مهمانی از فرنگ در راه بود از اداره تشریفات فرستادند تا “خانم رئیس” را توجیه کندکه این یکی سخت پسند است، خوش‌بدنترین را کنار بگذار و آبروی شاه را بخر! شهرنو پر بود از دخترانی که خیلی‌شان با وعده کاتب وکارمند شدن به اینجا آمده بودند؛ نوشته‌اند قریب به دو هزار زن. سکینه قاسمی معروف […]