دزدی که با چراغ آید گزیده تر برد …

شاید به میمنت نهاد جدیدالتاسیس : “شورای عالی انقلاب فرهنگ انگلیس در ایران” یحتمل این ضرب المثل را زیاد شنیده اید: “وقتی آب سربالا میرود قورباغه ابوعطا میخواند” حالا ربطش چیست؟ هیچ .وقتی کار به جایی رسیده که برای مهمترین نهاد فرهنگساز کشور گزینه ای پیشنهاد میشود که سوابق غربیش موجبات مباهات هر غرب گرای […]